เชิญร่วมบริจาคบูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี

General topics on Udon Thani
Post Reply
User avatar
kod
udonmap.com
Posts: 61
Joined: July 22, 2011, 3:53 pm

เชิญร่วมบริจาคบูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี

Post by kod » July 28, 2011, 11:17 am

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงศาลเทพารักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงศาลเทพารักษ์ให้สง่างามดังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่เดิมศาลเทพารักษ์สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย หลวงศุภกิจจรรยาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงมากราบไหว้สักการบูชาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากศาลเทพารักษ์ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้สภาพสถานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานีในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงศาลเทพารักษ์ให้สง่างามขึ้นกว่าเดิม ออกแบบด้วยศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ก่อสร้างแนวฐานใหม่ให้กว้างขวาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นรวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สวยงามเป็นสง่ามากขึ้น โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไว้ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งในการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบการปรับปรุงศาลเทพารักษ์ ทั้งสิ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบการปรับปรุงศาลเทพารักษ์จากท่าน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่งแบบตอบรับการสนับสนุนได้ที่ สำนักงานการคลัง ชั้น 4 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทร.042-325176-85 ต่อ 123 โทรสาร 042-243423
Image
Image
Image
Image

ที่มา http://www.udclick.comPost Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”